همان قوانین تخته نرد٬ اما با این مهره‌ها...

ژنرال
+

به سمت عقب و جلو حرکت می‌کند

کاهن
+

به دام می‌اندازد و بی‌حرکت می‌کند

نگهبانان (x2)
+

قوی.
با دو مهره گرفته می‌شود.

زخمی زوج
+

فقط با اعداد زوج حرکت می‌کند

زخمی فرد
+

فقط با اعداد فرد حرکت می‌کند

سرباز(x9)

همان تخته نرد است
Fame
Feedback
About
Tools
News