همان قوانین تخته نرد٬ اما با این مهره‌ها...
برای انجام بازی بهتر٬ دستگاه‌تان را در جهت افقی بچرخانید
Doesn’t work? Click here to open in new window.
خیلی سریع. قبل از اینکه بازی کنید، چرا قوانین را بررسی نکنید؟

تو باید

Rules

شما از عهده انجام این کار بر می آیید!.

بازی