این چگونه به زندگی و نحوه کمک کمک کرد.

تاریخچه

چگونه به زندگی رسید

نویسنده

Samy Garib

با تشکر از

VRWEB

راهنمایی

راه های بسیاری برای کمک به من این کار را انجام می دهند