نسبت آباک به تخته نرد مانند نسبت شطرنج به بازی چکرز است

به بعضی از مهره‌ها قابلیت‌های جدیدی اضافه می‌کند

بازی ماهیت فیلم
Download
App
اگر فکر می‌کنید تخته نرد باز خوبی هستید٬ از بازی آباک نخواهید گذشت!