نسبت آباک به تخته نرد مانند نسبت شطرنج به بازی چکرز است

به بعضی از مهره‌ها قابلیت‌های جدیدی اضافه می‌کند

Download
App
Fame
Fame
Feedback
About
Tools
News
اگر فکر می‌کنید تخته نرد باز خوبی هستید٬ از بازی آباک نخواهید گذشت!